Změňte nastavení souborů cookie

Změňte nastavení souborů cookie

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")
 

1. Správce osobních údajů

Společnost REIWAG Facility Services s.r.o., se sídlem Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, lČ:40763544, DIČ: CZ40763544, od 21.8.1991 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3581, (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 

3. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
 • souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
   

5. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
 • zaměstnanec správce
 • dopravce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání


6. Kategorie příjemců osobních údajů

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní aj orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

 

7. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona o výběrovém řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
   

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

11. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

 

Matomo

Na tejto webovej stránke používame softvér „Matomo“ (www.matomo.org), službu poskytovanú spoločnosťou InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Matomo je platforma na webovú analýzu s otvoreným zdrojom. Webovú analytickú platformu používa vlastník webovej stránky na meranie, zhromažďovanie, analýzu a nahlasovanie údajov o návštevníkoch na účely pochopenia a optimalizácie ich webovej stránky. Softvér Matomo nastaví do vášho systému súbor cookie (textový súbor), podľa ktorého je možné rozpoznať váš prehliadač. V prípade prístupu na podstránky na našej webovej lokalite sa ukladajú nasledujúce údaje:

 

 

- IP adresa skrátená o posledné dva bajty (anonymizovaná)

- umiestnenie používateľa

- zobrazená stránka a čas

- sprostredkovateľská stránka (URL predchádzajúcej stránky, ktorú ste navštívili)

- URL stránok zobrazených po prvej podstránke

- prehliadač a zásuvné moduly, použitý operačný systém a rozlíšenie obrazovky

- čas strávený na našej webovej stránke

 

Údaje zhromaždené spoločnosťou Matomo sú uložené na našich vlastných serveroch. Žiadne údaje sa neprenášajú na tretiu stranu.

 

Právny základ

 

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 lit.písm. f) GDPR.

Účel spracovania údajov / oprávnené záujmy

 

Spracovanie vašich osobných údajov, ako sú súbory cookie, nám pomáha identifikovať, čo na našej webovej stránke funguje a čo nie. Pomáha nám napríklad identifikovať, či spôsob, akým komunikujeme, je pútavý alebo nie a ako môžeme lepšie usporiadať štruktúru webovej stránky. Náš tím má úžitok zo spracovania vašich osobných údajov a priamo pôsobí na webovej stránke. Spracovaním vašich osobných údajov môžete profitovať z webovej stránky, ktorá je stále lepšia a lepšia. Vaše údaje budú použité iba na zlepšenie používateľského zážitku na našej webovej stránke a na pomoc pri hľadaní informácií, ktoré hľadáte. Údaje sa nikdy nepoužijú na osobnú identifikáciu používateľa webovej stránky a nikdy nebudú zlúčené s inými údajmi. Anonymizáciou IP adresy zohľadňujeme oprávnený záujem užívateľa na ochrane osobných údajov.

 

Príjemca osobných údajov

 

Osobné údaje prijaté prostredníctvom Matomo sa odosielajú na:

- Našu spoločnosť

- Našemu poskytovatelovi služieb: rockit GmbH, A-1150 Wien

- Našej hostiteľskej spoločnosti World4You, Internet Services GmbH, Hafenstraße 35, A-4020 Linz

 

Doba archivovania

Údaje sú vymazané hneď, ako sa už nepoužívajú na naše účely.

 

Vaše práva

 

Keďže Matomo spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov, môžete uplatniť nasledujúce práva:

1. Právo na prístup: Kedykoľvek nás môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom.

2. Právo na vymazanie: Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.

3. Právo namietať: Proti sledovaniu vašich osobných údajov môžete namietať po dobu dvoch rokov pomocou nasledujúcej funkcie odhlásenia. Majte na pamäti, že súbor cookie tzv. Opt-out, ktorý ste nastavili zrušením začiarknutia nasledujúceho políčka, sa odstráni, keď vymažete všetky súbory cookie.